Novi izleti

15. Nov 2017
Medvode - Sotočje Save in Sore
Medvode so manjše mesto in središče občine Medvode. Kraj ima pestro zgodovino in bogato kulturno dediščino. Skozi mesto poteka pomembna prometna cesta, ki povezuje Ljubljano, glavno mesto Slovenije, in Gorenjsko. Na južnem delu Medvod se lokalna cesta odcepi mimo baročnega dvorca Goričane in cerkve svetega Andreja v Gostečah do Škofje Loke. Območje je bilo poseljeno že v času prazgodovine, o čemer priča najdba bronaste sekire pri gradnji hidroelektrarne. O obstoju rimske naselbine dokazujejo grobovi, ki se nahajajo ob železniški progi pod Svetjem. Sedanje Medvode so pričele nastajati, ko je cesar Friderik III. leta 1491 dovolil narediti most ob sotočju reke Sore in Save. Sava je ...
->
15. Nov 2017
Kromberk
Kromberk je primestno naselje, ki spada v Mestno občino Nova Gorica. Razprostira se pod kraško planoto Trnovski gozd med hribom Škabrijelom na severu in gričem Panovcem na jugu. Največji krajevni znamenitosti sta grad Kromberk in cerkev svete Marije. Daleč vidni grad stoji na živi skali nad Goriškim poljem. Od prvotnih lastnikov Dornberžanov so ga v 17. stoletju kupili grofje Coronini, ki so 1607-15 zgradili nov grajski objekt z značilnostmi severnoitalijanske renesančne arhitekture. Osrednji kubus obdajajo na vogalih štirje stolpi kvadratnega tlorisa. V sredini 18. stoletja so na severnem delu gradu Kromberk uredili park z vodnjakom. Med prvo svetovno vojno delno porušeni grad s ...
->
15. Nov 2017
Ormož - Ormoški park pri gradu
Mestno naselje Ormož se razprostira na južni meji gričevja, na visoki terasi nad levim bregom reke Drave, po kateri vodi meja s Hrvaško. Kraj je križišče prometnic med Mursko Soboto, Ptujem ter Varaždinom in Čakovcem. Ormož je tudi središče agrarnega, predvsem vinogradniškega dela Ormoških goric. V visoko dravsko teraso je vgrajena velika vinska klet. Pri naselju se izteče v strugo Drave široki kanal HE Formin, Drava pa takoj preide v Ormoško jezero. V pisnih virih se naselje prvič omenja leta 1273 kot Holermous. Zaradi strateškega pomena je kraj dobil trške pravice že leta 1293, leta 1331 pa mestne pravice. Ormoški grad so pričeli graditi okoli leta 1278, ko je Rudolf Habsburški ...
->
15. Nov 2017
Krka - Reka Krka
Most čez reko Krko v KrkiKrka - Reka KrkaReka Krka v smeri ŽužemberkuReka Krka v vasi KrkaReka Krka
14. Nov 2017
Postojna - Vila Jenkova 3
Postojna je prometno križišče ter industrijsko in turistično mesto na vzhodnem robu Postojnske kotline, na prehodu iz celinske Slovenije v zaledje Kvarnerskega in Tržaškega zaliva. Največja znamenitost je Postojnska jama. Mesto je upravno središče občine Postojna. Naselje in upravno središče se razprostira na položnem pobočju nad dnom vzhodnega predela Spodnje Pivke, pod južnim robom Postojnskih vrat. Tukaj vodijo avtocesta, stara cesta in železnica iz smeri Ljubljane. K Postojni spadata še zaselka Mačkovec in Ravbarkomanda. V pisnih virih se kraj omenja leta 1226. Na griču Sovič nad mestom sta se nahajala predzgodovinsko gradišče in kasneje rimska utrdba. Sedaj so tukaj razvalin ...
->
14. Nov 2017
Divača - Spomenik NOB
Divača je gručasto naselje, ki predstavlja središče občine Divača. Je najpomembnejše prometno središče, ki leži na zakraselem planotastem svetu. Naselje obdajajo Vremščica, hrbet Čebulovice, vzpetini Gabričje in Kožlek ter plan svet Divaškega Gabrka. Naselje se razprostira ob avtocesti na prehodu od morja v hribovito notranjost. Jedro je nastalo ob stari cesti, kjer je baročna cerkev sv. Antona z lepo oblikovanim vhodom. V samem središču kraja stoji Škrateljnova domačija, ki je značilen primer tradicionalne kraške arhitekture in etnološki spomenik iz 17. stoletja. Tukaj je urejen Muzej slovenskih filmskih igralcev. V 16. stoletju so se v naselju ukvarjali le z ovčerejo, z razvoje ...
->
14. Nov 2017
Krka - Cerkev sv. Kozme in Damijana
Krka je manjše naselje v Občini Ivančna Gorica. Nedaleč od kraja je izvir zelene lepotice, reke Krke, ki je druga največja reka na Dolenjskem. Naselje je nastalo leta 1953, ko sta se združila zaselka Videm in Gmajna. Cerkev svetega Kozme in Damijana se nahaja v jugozahodnem delu naselja. Prvotno srednjeveška cerkev se v pisnih virih prvič omenja leta 1135. V 18. stoletju je bila večkrat prezidana. Izvajalec arhitekturnih del je bil leta 1771 arhitekt Lovrenc Prager. Župnijska cerkev je sedaj večladijski objekt s polkrožno obokano kripto in fragmentarno figuralno poslikavo. Na severozahodnem delu cerkve je zvonik. V njem so od leta 1994 obešeni štirje bronasti zvonovi, ki so delo ...
->
13. Nov 2017
Jurčičeva domačija - Krjavljeva koča
Gručasto naselje Muljava se nahaja na prehodu Dolenjskega podolja v Suho krajino. Kraj je najbolj poznan po Jurčičevi domačiji ter gotski cerkvi Marije vnebovzete z zlatim baročnim oltarjem in freskami Janeza Ljubljanskega. Območje Muljave je bilo naseljeno že v času Rimljanov. Skozi kraje je nekdaj vodila glavna rimska cesta, ki poteka od Ivančne Gorice skozi Žužemberk in Dvor proti Črnomlju. Kasneje je po njeni trasi potekala cesarska trgovska pot. Jurčičeva domačija je zanimiv etnografski muzej na prostem, ki obiskovalcu prikazuje zgodbe o življenju kmečkega prebivalstva in njihovi povezanosti z naravo. Josip Jurčič (1844 - 1881), pisatelj in časnikar, je tukaj preživel svoja ...
->
13. Nov 2017
Jurčičeva domačija - Kip Josip Jurčič
Dolenjska vasica Muljava se nahaja na prehodu Dolenjskega podolja v Suho krajino. Naselje je najbolj znano po gotski cerkvi Marije vnebovzete z zlatim baročnim oltarjem in freskami Janeza Ljubljanskega ter po Jurčičevi domačiji. Rojstna hiša pisatelja in časnikarja Josipa Jurčiča (1844 - 1881) se uvršča med značilne kmečke zgradbe 19. stoletja. V njej so osrednja veža s črno kuhinjo, in ognjiščem, »kamra«, »hiša«, na drugi strani veže klet in »štiblc«. Urejen je spominski muzej, ki zajema zbirko dokumentov o pisateljevem delu in življenju. Pred Jurčičevo domačijo so čebelnjak, Jurčičevo doprsje in kamnita miza. Za hišo stojita Krjavljeva koča, ki je značilno bivališče najbolj sir ...
->
13. Nov 2017
Jurčičeva domačija - Kozolec
Muljava je gručasto naselje, ki spada v Občino Ivančna Gorica. Slikovita dolenjska vasica se razprostira na prehodu Dolenjskega podolja v Suho krajino. Območje Muljave je bilo naseljeno že v rimskem obdobju. Skozi te kraje je nekdaj vodila rimska cesta, ki se razteza od Ivančne Gorice skozi Žužemberk in Dvor pri Črnomlju. Kasneje je po isti trasi potekala cesarska trgovska pot. Muljava je najbolj znana po Jurčičevi domačiji, ki je etnografski muzej na prostem. Tukaj je pisatelj in časnikar Josip Jurčič (1844 - 1881) preživel svoja mladostna leta. Jurčičevo rojstno hišo je leta 1826 postavil pisateljev ded in vse do danes ni bila predelana. Hišo sestavlja veža s črno kuhinjo in og ...
->
13. Nov 2017
Jurčičeva domačija - Etnografska zbirka
Muljava je vasica na Dolenjskem, ki je najbolj znana po rojstni hiši pripovednika Josipa Jurčiča. Jurčičeva domačija je danes etnografski muzej na prostem, ki obiskovalcu pripoveduje zgodbe o življenju kmečkega prebivalstva in njihovi povezanosti z naravo. Gre za predstavitev gradnje podeželskega stavbarstva, opreme bivališč in gospodarskih poslopij, naprav, gospodarskih dejavnosti in načina poselitve na tem območju Dolenjske. Obenem se muzej vsebinsko povezuje z delom in življenjem enega največjih slovenskih pripovednikov in pisateljev, Josipom Jurčičem. Zidana kmečka hiša, ki je na eni strani podaljšana v leseno gospodarsko poslopje, je primer hiše s črno kuhinjo, ki so bile na ...
->
13. Nov 2017
Jurčičeva domačija - Jurčičeva rojstna hiša
Jurčičeva domačija na Muljavi je etnografski muzej na prostem, ki prikazuje zgodbe o življenju kmečkega prebivalstva in njihovi povezanosti z naravo. Muzej je vsebinsko povezan z delom in življenjem pripovednika in pisatelja Josipa Jurčiča. Objekti Jurčičeve domačije tipološko spadajo h gručastemu tipu kmečke domačije, ki je značilen za večji predel osrednjeslovenskega območja. Zidana kmečka hiša, ki je na enem delu podaljšana v leseno gospodarsko poslopje, je značilen primer hiše s črno kuhinjo, ki so bile najbolj pogoste v drugi polovici 18. in 19. stoletja in izhajajo iz visokosrednjeveških meščanskih hiš. Rojstno hišo Josipa Jurčiča je leta 1826 postavil njegov ded. Ima znači ...
->
13. Nov 2017
Krka
Krka je manjše naselje, ki spada v Občino Ivančna Gorica. Leži v povirju zelene reke Krke, zahodno od Krške vasi. Glavni del naselja se je razvil ob mostu čez reko Krko južno od lokalne ceste Ivančna Gorica – Novo mesto. Kraj je nastal leta 1953, ob združitvi zaselkov Videm in Gmajna. Osrednji del predstavlja Videm, ki se razprostira ob cerkvi svetega Kozme in Damijana. Ob mostu, na desnem bregu, je Gmajna. Naselje Krka je najbolj znano po izviru reke Krke, ki je največja reka na Dolenjskem. Reka izvira izpod Krške jame, ki se nahaja severno od vasi Gradiček. Z vodičem si je možno ogledati okoli 200 metrov značilne kraške jame, kjer živi tudi človeška ribica. Nedaleč od Krške jam ...
->
09. Nov 2017
Cerkniško jezero - Cerkniško jezero poleti
Cerkniško jezero se razprostira v jugozahodni Sloveniji, v južnem delu Cerkniškega polja. Je značilno presihajoče jezero na kraškem polju in velja za eno najbolj znanih kraških znamenitosti v Evropi. Jezero se vsako leto pojavi na kraškem polju, med Bloško planoto in Slivnico na eni ter Javorniki na drugi strani. V suhem delu leta oziroma poleti jezero izgine, tako da je tukaj v enem celem letu možno na istem kraju ribariti, veslati in se sprehajati. Cerkniško jezero se na polju običajno zadrži okoli devet mesecev na leto. Voda se razlije po površini okoli 20 km2, ko pa jo je največ, površina jezera meri okoli 30 km2. Ko je Cerkniško jezero polno, je največje v Sloveniji. Jezero ...
->
09. Nov 2017
Jurčičeva domačija - Čebelnjak
Jurčičeva domačija na Muljavi je etnografski muzej na prostem, ki obiskovalcu prikazuje zgodbe o vsakdanjem težkem življenju kmečkega prebivalstva in modrosti življenja v sobivanju z naravo. Muzej predstavlja pomemben kulturni spomenik. Jurčičevo rojstno hišo je zgradil pisateljev ded in vse do sedaj ni bila predelana. Talni načrt je značilen za osrednjo kmečko hišo iz obdobja 19. stoletja. Objekt sestavlja pet opremljenih prostorov, ki so veža s črno kuhinjo in ognjiščem, »kamra«, »hiša«, na drugi strani veže klet in »štiblc«. Na severnem delu pa je podaljšan za hlev, nad katerim je bil nekdaj lesen skedenj. Sedaj je tukaj predstavljeno pisateljevo delo in življenje. Jurčičevo d ...
->
09. Nov 2017
Jurčičeva domačija - Kašča
Muljava je gručasto naselje, ki se nahaja na prehodu Dolenjskega podolja v Suho krajino. Območje, kjer se nahaja Muljava, je bilo naseljeno že v rimskih časih. Nekdaj je skozi kraje vodila glavna rimska cesta, kasneje je bila po njeni trasi speljana cesarska trgovska pot. Največje krajevne znamenitosti so Jurčičeva domačija, gotska cerkev Marijinega vnebovzetja iz prve polovice 15. stoletja, ostanki ville rustice – rimske podeželske vile, podružnična šola Muljava ter etnološka zbirka Nose. Jurčičeva rojstna hiša je urejena kot muzej na prostem. Objekt je ohranjen v prvotni obliki in predstavlja edinstven spomenik kmečkega stavbarstva 19. stoletja. V hiši se je ohranila prvotna op ...
->
09. Nov 2017
Jurčičeva domačija - Letno gledališče
Muljava je gručasto naselje, ki leži na prehodu Dolenjskega podolja v Suho krajino na zahodnem delu potoka Višnjice. Severno od vasi je nizek osamelec Gorica, zahodno od vasi pa teče potok Brziček, ki ponikne pri naselju Potok. Jurčičeva domačija je etnografski muzej na prostem, ki obiskovalcem pripoveduje zgodbe o težkem življenju kmečkega prebivalstva in njihovi povezanosti z naravo. Kulturni spomenik ohranja videz osrednje slovenske kmečke arhitekture, opreme gospodarskih poslopij in prebivališč, načina poselitve in naprav. Jurčičevo rojstno hišo sestavlja pet opremljenih prostorov, ki so veža s črno kuhinjo in ognjiščem, »kamra«, »hiša«, na drugi strani veže klet in »štiblc«. ...
->
08. Nov 2017
Jurčičeva domačija - Literarna zbirka
Muljava je gručasto naselje, ki se razprostira na prehodu Dolenjskega podolja v Suho krajino. Kraj zaznamuje neokrnjena narava, prijazni krajani ter zanimiva naravna in kulturna dediščina. Območje je bilo naseljeno že v rimskih časih. Krajevna skupnost Muljava je del občine Ivančna Gorica, ki jo sestavljajo vasi: Velike in Male Kompolje, Bojanji vrh, Trebež, Muljava, Sušica, Oslica, Potok pri Muljavi, Velike in Male Vrhe, Mevce in Leščevje. Muljava se ponaša z gotsko cerkvijo Marijinega vnebovzetja iz prve polovice 15. stoletja ter Juričičevo domačijo, ki je etnografski muzej na prostem. Muzej predstavlja zgodbe o težkem življenju kmečkega prebivalstva in njihovem sobivanju z nar ...
->
08. Nov 2017
Muljava
Muljava je vasica na Dolenjskem, ki predstavlja središčno naselje v Občini Ivančna Gorica. Razprostira se na prehodu Dolenjskega podolja v Suho krajino na zahodnem delu doline potoka Višnjice. Južno ob potoku je zaselek Brezje, vzhodno pa zaselek Preža. Severno od Muljave stoji nizek osamelec Gorica. Zahodno teče potok Brziček, ki ponikne pri naselju Potoku. V okolici Muljave so vrtače in požiralnik Španove rupe. Največji kulturno-zgodovinski znamenitosti sta cerkev Marijinega vnebovzetja in rojstna hiša pisatelja Josipa Jurčiča, ki je danes muzej na prostem. Gotska cerkev Marijinega vnebovzetja iz prve polovice 15. stoletja stoji v vzhodnem delu naselja. Starejši grobovi ob obje ...
->
07. Nov 2017
Most na Soči - Skulpture ob jezeru
Most na Soči je slikovito naselje, ki se nahaja v Zgornjem Posočju, na južnem delu Tolminske kotline. Kotlina sega vse od Mosta na Soči do Solkana, kjer preide v Goriško polje. Kraj leži na pomolu nad sotočjem rek Idrijce in Soče. Reki s strugama, ki sta vrezani globoko v skalnata korita, nudita naselju idealno obrambno zaščito. Zaradi akumulacijskega jezu so korita zalita, pod krajem pa se razliva smaragdno jezero, ki je privlačna turistična točka. Jezero je nastalo leta 1938 za potrebe hidroelektrarne Doblar. Največja globina je 32 metrov, dolgo pa je 7 km. Obiskovalci se lahko sproščajo na razglednih, lepo urejenih, nezahtevnih sprehajalnih poteh, ki so opremljene z vodno ener ...
->
07. Nov 2017
Muljava - Cerkev Marijinega Vnebovzetja
Gotska cerkev Marijinega vnebovzetja je bila zgrajena v prvi polovici 15. stoletja. V pisnih virih se prvič omenja v turjaškem urbarju leta 1463. Leta 1475 je cerkev doživela napad Turkov, ki je prišel v literaturo z Jurčičevo znano povestjo Jurij Kozjak. Med arheološkimi raziskavami so odkrili, da je bil prvi cerkveni objekt na tem predelu romarska stavba s polkrožno apsido, ki so jo kasneje nadomestili z dokaj dolgim gotskim prezbiterijem. V 15. stoletju se je morala umakniti novi gotski stavbi. V jedru je ohranjena takšna, kot je bila zgrajena v 15. stoletju. Ima prvotno ravno krito ladjo in izvirni dvopolni križnorebrasto obokan prezbiterij z okni psevdogotskih oblik. Poslika ...
->
07. Nov 2017
Muljava - Jurčičeva domačija
Muljava je gručasto naselje, ki predstavlja središčni kraj v Občini Ivančna Gorica. Jurčičeva domačija je muzej na prostem, ki prikazuje vsakdanje življenje kmečkega prebivalstva in modrosti življenja v sobivanju z naravo. Edinstven kulturni spomenik ohranja videz osrednje slovenske kmečke arhitekture, opreme gospodarskih poslopij in prebivališč, naprav ter načina poselitve. Jurčičeva domačija je prostor mnogih kulturnih prireditev ter etnografskih in likovnih razstav. Domačija je tudi cilj Jurčičeve poti, ki poteka vsako leto prvo soboto v mesecu marcu, ob poslopju pa v naravnem amfiteatru domača gledališka skupina vsako leto uprizarja znamenita Jurčičeva dela. Josip Jurčič (184 ...
->
03. Nov 2017
Bohinjsko jezero - Severna stran
Bohinjsko jezero je največje naravno jezero v Sloveniji, ki nudi veliko možnosti za različne aktivnosti. Voda v jezeru se obnovi trikrat na leto. Glavni dotok je Savica, ki izvira v prelepem slapu pod steno Komarča, glavni odtok pa reka Sava Bohinjka. Jezero se v poletnem času segreje do 22 stopinj Celzija, v zimskem času pa velikokrat tudi zmrzne. Ob močnem deževju se gladina vode lahko zviša za dva do tri metre. Bohinjsko jezero je široko do 1200 metrov, dolgo je 4100 metrov in globoko do 45 metrov. Bistro jezero je v toplejših mesecih privlačno za plavanje, lovenje rib, potapljanje, vožnjo s kajakom ali kanujem, čolnom ali srfom. Obiskovalci si lahko privoščijo čudovito panora ...
->
03. Nov 2017
Lipica - Muzejska zbirka kočij
Lipica se razprostira sredi zelene oaze na kraški planoti v bližini Sežane. Svetovno je poznana po kobilarni, ki vzgaja plemenite konje lipicance. Posestvo Kobilarne Lipica zajema okoli 300 hektarjev pašnikov in travnikov z drevoredi in gozdnimi zaplatami. Kobilarno Lipica je leta 1580 ustanovil avstrijski nadvojvoda Karel II.. Leta 2005 je po pestri zgodovinski preteklosti slovesno proslavila 425-letnico obstoja. Čistokrvni konji so na voljo za izposojo za jahanje po parkih in gozdovih pa tudi za dnevne izlete v okolico. Imajo tudi jahalno šolo od začetnih tečajev pa vse do najvišje stopnje športne dresure. Najmlajši se lahko preizkusijo na ponijih. Obiskovalci si lahko ogledajo ...
->
03. Nov 2017
Posestvo Brdo - Vadišče za golf
Posestvo Brdo pri Kranju je protokolarni objekt, ki se nahaja zahodno od vasi Predoslje na Gorenjskem. Leta 2001 je gostil vrhunsko srečanje med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in Georgeom W. Bushem. Celoten kompleks se razprostira v dveh ograjenih območjih: na Parku Brdo se na okoli 70 ha poleg gradu nahaja še nogometni center, konjušnica z lipicanci, Kongresni center Brdo, igrišče za golf, dva od skupaj 11 jezer, kozolci toplarji ter še nekaj znamenitosti. V drugem delu posestva, ki se imenuje Lovišče Brdo, je na okoli 450 ha gozdnih površin urejen naravni rezervat za živali. Tukaj prebiva več kot 200 damjakov, jelenov in košut, poleg njih pa še 1400 drugih živalskih in ...
->
27. Oct 2017
Jezero Javorniški Rovt
Javorniški Rovt je manjše naselje, ki spada v Občino Jesenice. Razprostira se na prisojni legi pod slikovitimi grebeni Karavank, nad naseljem Slovenski Javornik. Največja znamenitost je hiša Pristava, ki je nekdaj pripadala baronu Žigu Zoisu. Javorniško jezero se nahaja v neposredni bližini doma Trilobit. Jezero leži za umetno zajezitvijo potoka Javornik in je široko okoli 50 metrov, dolgo približno 150 metrov in v večjem delu globoko tri metre. Jezero se polni preko obsežnih zajetij, vodnih drč in cevovodov iz izvirov Mali Javnornik, Veliki Javornik in iz potoka Jezernica. Jezero je kristalno bistre barve in ima nizko temperaturo. Gosti številne vodne rastline, postrvi različnih ...
->
27. Oct 2017
Nova vas - Spomenik padlim v NOB
Nova vas predstavlja središče občine Bloke. Leži v kotanji na dnu rodovitne in ozke ravnice. Tukaj se nahaja križišče poti proti Velikim Laščam, Velikim Blokam, Bloški Polici in Sodražici. Nad naseljem je jama Sušica. V času med obema vojnama je bilo blizu naselja športno letališče. Na hribu Piškovec so odkrili ostanke železnodobne poselitve. Bloško posebnost predstavljajo veliki kamniti vaški vodnjaki, ki se nahajajo sredi Nove vasi in Velikih Blok. Spomenik padlim v NOB se nahaja v lepo urejenem parku pred osnovno šolo Toneta Šraja Aljoše, kamor so ga prestavili s križišča regionalnih cest sredi Nove vasi. Spomenik je v obliki visokega kamnitega monolita. Na prednji strani ima ...
->
27. Oct 2017
Volčje
Volčje je manjše naselje, ki spada v slikovito občino Bloke. Razprostira se sredi Bloške planote na jugovzhodnem pobočju hriba Ogernik. Na zahodnem delu se nahaja Ograd, v katerem je izvir potoka Bloščica. Naselje je dostopno po cesti Nova vas – Kramplje. V kraju je okoli 60 hišnih številk. Med naravne in kulture znamenitosti spadajo Bloško jezero, cerkev svetega Volbenka, kapelica – Antonov studenec in čudoviti park Bloška Idila – kamp. Cerkev sv. Volbenka spada med starejše cerkvene objekte na Bloški planoti. Ker je bila kasneje dostikrat prezidana, ne daje takšnega videza. Današnjo podobo je dobila po zadnji dozidavi v 19. stoletju. V sedanjem času je bila temeljito obnovljena ...
->
27. Oct 2017
Volčje - Cerkev sv. Volbenka
Cerkev svetega Volbenka spada med starejše na Bloški planoti. Ker je bila večkrat prezidana, ne daje takšnega videza. V času polihistorja Janeza Vajkarda Valvasorja se omenja kot enajsta podružnica. V letih 1865 in 1866 je bila cerkev svetega Volbenka prenovljena in podaljšana, zvonik pa je ostal. V letu 1866 so jo blagoslovili hkrati z novim oltarjem. Leseni oltar je delo Janeza Šubica iz Škofje Loke leta 1865. V tronu stoji kip svetega Volbenka z dvema angeloma. Na desni je kip svetega Roka, na levi pa kip svetega Mihaela. Na vrhu je Mati Božja v žarkih in oblakih, spremljata pa jo kipa svete Neže in svete Jere. Umetniški križev pot je bil nekdaj v lasti župnijske cerkve pri Fa ...
->
27. Oct 2017
Volčje - Bloško jezero
Bloško jezero ali tudi Volčje jezero je umetno jezero, ki se razprostira na Bloški planoti. Nahaja se v bližini naselja Volčje, polni pa se s povirnimi vodami potoka Bloščica. Potok predstavlja največjo površinsko vodo Bloške planote. Največja globina Bloškega jezera je okoli dva metra, površina pa je okoli 0,8 hektarjev. Jezero je umetnega izvora in je nastalo z zajezitvijo potoka. To so okoli leta 1970 izvedli turistični delavci. Občina Bloke je na pričetku prejšnjega stoletja prispevala k celoviti ureditvi Bloškega jezera in okolice ter ureditvi okoljske in prometne infrastrukture. Jezero je postalo priljubljena turistična točka, ki privablja obiskovalce skozi celo leto. Je iz ...
->
27. Oct 2017
Volčje - Brunarica pri Bloškem jezeru
Volčje je manjše naselje, ki se nahaja sredi Bloške planote na jugovzhodnem pobočju hriba Ogernik. Med naravne in kulture znamenitosti kraja spadajo cerkev svetega Volbenka, kapelica – Antonov studenec, Bloško jezero in prelepi park Bloška Idila – kamp. Bloško jezero se uvrša med eno izmed najbolj priljubljenih izletniških točk za sprehajalce, pohodnike, kolesarje in motoriste. Dostop do jezera je preko Velikih Lašč in Sodražice ali pa preko Cerknice in Bloške Police. V poletnem času privablja številne kopalce, v zimskem času, ko njegova gladina zamrzne, pa ljubitelje drsanja. Jezero je umetnega izvora in je nastalo z zajezitvijo potoka Bloščica. Občina Bloke je prispevala k celo ...
->
27. Oct 2017
Volčje - Park Idila
Volčje je slikovito naselje, ki se razprostira sredi Bloške planote na jugovzhodnem pobočju hriba Ogernik. Med krajevne naravne in kulture znamenitosti spadajo Bloško jezero, cerkev svetega Volbenka, kapelica – Antonov studenec in čudoviti park Bloška Idila – kamp. Park Bloška Idila je za obiskovalce odprt od meseca aprila do novembra ter za novoletne praznike, za silvestrovanje. Glamping Park je urejen v neposredni bližini Bloškega jezera z lesenimi glamping hiškami, ki se imenujejo leseni šotori. Lesene hiške so narejene iz borovega, smrekovega in češnjevega lesa, omogočajo pa sproščeno bivanje v stiku z naravo. Glamping namestitve so namenjene turizmu za preživljanje prostega ...
->
12. Oct 2017
Rakičan
Rakičan je obmestno naselje, ki se nahaja v neposredni bližini Murske Sobote v Prekmurju. Gručasti kraj leži med glavno cesto in reko Ledavo. V pisnih virih je bil prvič omenjen v 14. stoletju. Nekdaj je bila skozi naselje speljana kraljeva cesta – viaregna. Primestno naselje tesno povezujejo z Mursko Soboto splošna bolnišnica, srednji šoli in športno letališče. Tukaj sta sedež poljedelskega centra za severovzhodno Slovenijo in razmnoževalno-selekcijsko središče za prašiče. V naselju sta se rodila publicist in diplomat Rudi Čačinovič in Peter Polić. Za Mursko Soboto je značilno, da ima največ zelenih površin na prebivalca v Sloveniji. Ena od posebnosti mesta so drevoredi. Spomeni ...
->
12. Oct 2017
Kubed - Zvonik s petimi vogali (Stolp)
Kubed je gručasto naselje, ki se razprostira na skrajnem severovzhodu Šavrinskega gričevja, na samem stičišču kraškega in flišnega sveta. Zahodno od vasi je flišni hrbet z vrhom Kubejsko Vardo, severno pa kraška vzpetina Krašca. Kubed je v preteklosti z nekaterimi naselji Kraškega roba igral pomembno vlogo kot obrambna postojanka oziroma utrdba. V te kraje so v času 15. in 16. stoletja vdirali predvsem Uskoki in Turki. Grad se imenuje območje znotraj obzidja z obrambnim stolpom na skalnati ploščadi nad vasjo. Peterovogalni stolp, ki stoji okoli 60 metrov od cerkve svetega Florjana je bil nekdaj glavni stražarski in obrambni stolp utrdbe. Leta 1833 so ga dogradili in spremenili v ...
->
12. Oct 2017
Kubed - Tabor (Kubejski grad)
Kubed je slikovito gručasto naselje, ki spada v Mestno občino Koper. Domačini imenujejo kraj Čubed. Od Kopra je vas oddaljena približno 15 kilometrov. Hiše v nizih ležijo na prisojnem pobočju pod vzpetino Grad, na kateri se je ohranil del srednjeveške utrdbe. V pisnih virih se prvič omenja že leta 1067 in sicer v darilni pogodbi, s katero je nemški cesar Henrik IV. vas podaril freisinški cerkvi. Utrdba v Kubedu je nastala ob stari postojanki iz 11. stoletja, ki je nadzorovala pot mimo nje proti Buzetu. Utrdba s tremi stolpi je lahko edina sprejela večje število konjenikov in vojakov. V obdobju gradiščanske vojne je utrdba že propadala. Notranjost utrdbe je bila pozidana, ohranjeno ...
->
12. Oct 2017
Šmarje - Cerkev Brezmadežne Matere božje
Šmarje so večji razpotegnjen kraj, ki se nahaja sredi Šavrinskega gričevja. Vas stoji na slemenu med vrhovoma Grintovcem na zahodu in Poljanami na vzhodu. Ime izvira iz Sancta Maria, kot se je vas nekdaj imenovala. Župna cerkev Brezmadežne Matere božje se nahaja v samem starem vaškem jedru. Verjetno je zrasla na temeljih predromanske cerkve iz 11. stoletja. V začetku 13. stoletja so pričeli cerkveni kompleks obnavljati in širiti. Leta 1222 je prenovljeno cerkev posvetil koprski škof Beato Assalone, na kar spominja kamnita plošča, vzidana na zunanji, južni strani cerkve. Leta 1730 je bila cerkev v času župana Antona Rojca znova rekostruirana in razširjena, vendar je sedanjo podobo ...
->
12. Oct 2017
Koštabona
Vas Koštabona se nahaja v slovenskem predelu Istre in spada v Mestno občino Koper. Leži v jugozahodnem delu slikovitega Šavrinskega gričevja, na ozkem pomolu nad reko Dragonjo in potokom Supot. Nad vasjo je zaselek Plešivica, na obronkih pod vasjo pa Hrvatini in Kapeli na Škrlinah. Po izročilu naj bi na kraju, kjer je bila kasneje zgrajena župna cerkev sv. Kozme in Damijana, stal antični tempelj, ki je bil posvečen boginji plodnosti, materinstva in zdravja Boni. Koštabono (Costa bona) je nemški cesar Konrad II. Salijski leta 1028 podelil oglejskim patriarhom, od leta 1211 pa je kot fevd pripadala družini Verzi iz Kopra. Kraj je bil obzidan in utrjen z obrambnim stolpom, kar je ra ...
->
12. Oct 2017
Koštabona - Cerkev sv. Kozme in Damijana
Župna cerkev sv. Kozme in Damijana leži ob samem vhodu v vas, kjer je bilo nekdaj svetišče boginje zdravja Bonae. Najstarejši arhitektonski elementi, prezbiterij in del južne ladje, so iz 15. stoletja. Ob vratih na zunanji strani je kamnita plošča z vklesano letnico 1446. Cerkev je bila nato prezidana v letih 1467 oziroma 1723. V tlorisu cerkev obsega obsežen enoladijski prostor za vernike in kor s petosminskim zaključkom. Kor je obokan z rebrastim obokom in je tako kot ladja brez opornikov. V njem so sicer ohranjena tri gotska okna preprostih oblik, vsa okna v ladji pa so v današnji obliki plod poznejših prezidav in prav tako tudi portali. Notranjščina cerkve ima sicer poznejši ...
->
12. Oct 2017
Koštabona - Pokopališka cerkev sv. Andreja
Koštabona je gručasta, gosto naseljena vas, ki leži na ozki izboklini na južnem robu slemena nad reko Dragonjo. Nad naseljem, katerega ime povezujejo z antično utrdbo Castrum Bonae, je zaselek Plešivica, na obronkih pod vasjo pa Kapeli na Škrlinah in Hrvatini. Po izročilu naj bi na prostoru, kjer je kasneje nastala župna cerkev sv. Kozme in Damijana, stal antični tempelj, posvečen boginji plodnosti, zdravja in materinstva Boni. To naj bi bil razlog, da so župno cerkev posvetili sv. Kozmi in Damijanu mučencema, ki sta bila ravno tako zaščitnika zdravja. Ker je bilo tu zgrajeno svetišče v njeno čast, se je kraj začel imenovati Castrum Bonae, kasneje pa Costa bona oziroma Koštabona ...
->
12. Oct 2017
Nova Vas nad Dragonjo
Nova vas nad Dragonjo je slikovita gručasta vasica, ki spada v Občino Piran. Nahaja se na 276 metrov visokem hribu šavrinskega gričevja, ki ga na jugu obdaja dolina reke Dragonje, na zahodu pa dolina Drnice. Skozi kraj poteka cesta Sveti Peter – Šmarje. Na jugozahodnem pobočju Šavrinskega gričevja sta pod temenom slemena zaselka Kortine in Čehuti, nad vasjo pa Burji. V seznamu vasi koprskih statutov se Nova vas omenja že leta 1300, in sicer pod imenom Villa Noua. Vas je bila kot Villa Noua vrisana tudi na prvi zemljevid Istre, ki ga je leta 1525 izdelal Izolan Pietro Coppo, italijanski geograf, rojen v Benetkah. Prvotno naj bi se vas nahajala nekoliko južneje od sedanje, o čemer ...
->