Dolga vas at Lendava - Dolga vas pri Lendavi
Drava - Mura RegionDolga vas at Lendava

Dolga vas at Lendava

Dolga vas at Lendava - Jewish cemetery

Interactive map with sightsPhotos

Dolga vas at Lendava - Dolga vas at Lendava

Photo: 20145-0

Dolga vas at Lendava
Dolga vas at Lendava - Dolga vas

Photo: 20145-1

Dolga vas
Dolga vas at Lendava - Dolga vas in the direction of Lendava

Photo: 20145-2

Dolga vas in the direction of Lendava
Dolga vas at Lendava - Bus station - Dolga vas

Photo: 20145-3

Bus station - Dolga vas
Dolga vas at Lendava - Small park

Photo: 20145-4

Small park
Dolga vas at Lendava - Jewish cemetery

Photo: 20146-3

Dolga vas at Lendava - Church tower

Photo: 20147-0

Hotels, Apartments and Rooms

Booking.com
Dolga Vas
from 25.75 €
from 40.17 €
Lendava
from 100 €
Lendava
from 80 €
Destination:
Check-in:
Check-out: