Logar Valley - Hotel Plesnik - Logarska dolina - Hotel Plesnik
Carinthia - Savinja RegionLogar Valley - Hotel Plesnik

Logar Valley - Hotel Plesnik

Logar Valley - Hotel Plesnik
Logar Valley - Hotel Plesnik

Photo: 1609-0

Parking area
Parking area

Photo: 1609-1

Parking area in front of Hotel Plesnik
Parking area in front of Hotel Plesnik

Photo: 1609-2

Hotel Plesnik from the short trail to Palenk Waterfall
Hotel Plesnik from the short trail to Palenk Waterfall

Photo: 1609-3

Hotel Plesnik in Logar Valley
Hotel Plesnik in Logar Valley

Photo: 1609-4

Entrance into hotel
Entrance into hotel

Photo: 1609-5

Logar Valley and Hotel Plesnik on the right
Logar Valley and Hotel Plesnik on the right

Photo: 1609-6

Hotel Plesnik from the Rinka Fall direction
Hotel Plesnik from the Rinka Fall direction

Photo: 1609-7

Hotel Plesnik
Hotel Plesnik

Photo: 1609-8

Villa Palenk on the left
Villa Palenk on the left

Photo: 1609-9

Villa Palenk
Villa Palenk

Photo: 1609-10

Playground for volleyball
Playground for volleyball

Photo: 1609-11

Last part of Logar Valley
Last part of Logar Valley

Photo: 1609-12

Logar Valley
Logar Valley

Photo: 1609-13

Logar Valley and Kamnik-Savinja Alps
Logar Valley and Kamnik-Savinja Alps

Photo: 1609-14

Information point near Hotel Plesnik
Information point near Hotel Plesnik

Photo: 1609-15

Count: 1