Logar Valley - Hotel Plesnik - Logarska dolina - Hotel Plesnik
Carinthia - Savinja RegionLogar Valley - Hotel Plesnik

Logar Valley - Hotel Plesnik

Interactive map with sightsPhotos

Hotel Plesnik - Logar Valley - Hotel Plesnik

Photo: 1609-0

Logar Valley - Hotel Plesnik
Hotel Plesnik - Parking area

Photo: 1609-1

Parking area
Hotel Plesnik - Parking area in front of Hotel Plesnik

Photo: 1609-2

Parking area in front of Hotel Plesnik
Hotel Plesnik - Hotel Plesnik from the short trail to Palenk Waterfall

Photo: 1609-3

Hotel Plesnik from the short trail to Palenk Waterfall
Hotel Plesnik - Hotel Plesnik in Logar Valley

Photo: 1609-4

Hotel Plesnik in Logar Valley
Hotel Plesnik - Entrance into hotel

Photo: 1609-5

Entrance into hotel
Hotel Plesnik - Logar Valley and Hotel Plesnik on the right

Photo: 1609-6

Logar Valley and Hotel Plesnik on the right
Hotel Plesnik - Hotel Plesnik from the Rinka Fall direction

Photo: 1609-7

Hotel Plesnik from the Rinka Fall direction
Hotel Plesnik - Hotel Plesnik

Photo: 1609-8

Hotel Plesnik
Hotel Plesnik - Villa Palenk on the left

Photo: 1609-9

Villa Palenk on the left
Hotel Plesnik - Villa Palenk

Photo: 1609-10

Villa Palenk
Hotel Plesnik - Playground for volleyball

Photo: 1609-11

Playground for volleyball
Hotel Plesnik - Last part of Logar Valley

Photo: 1609-12

Last part of Logar Valley
Hotel Plesnik - Logar Valley

Photo: 1609-13

Logar Valley
Hotel Plesnik - Logar Valley and Kamnik-Savinja Alps

Photo: 1609-14

Logar Valley and Kamnik-Savinja Alps
Hotel Plesnik - Information point near Hotel Plesnik

Photo: 1609-15

Information point near Hotel Plesnik
Count: 1